Acord pentru a colecta informaţii

Folosind această pagină, vă daţi acordul către RE/MAX de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dacă RE/MAX schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniţi pe această pagină cu regularitate.

Confidențialitate

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. RE/MAX respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii.

RE/MAX nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina RE/MAX Romania, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţi calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

Dezminţire

Materialele continute în acest site sunt furnizate “aşa cum sunt”, fără reprezentare sau garantii de nici un fel. RE/MAX România în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garantii, exprese sau implicite. RE/MAX România nu garantează acuratetea şi completitudinea informatiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. RE/MAX România îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informatiile de pe site-ul RE/MAX România pot conține greşeli tehnice, tipografice.

Drepturile persoanei vizate (reglamentate de legea 677/2001)
 • dreptul de a obţine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de MAXIMO FRANCHISE;
 • dreptul de a obţine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obţine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obţine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricarei operaţiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a vă opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care există dispoziţii legale contrare; in caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele in cauză.
 • dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/si instanţelor de judecată.
Informare consumatori

RE/MAX e un sistem de franciză in care fiecare birou francizat e administrat si condus independent, avand in comun un set de norme si proceduri specifice brandului. In relaţia cu clienţii fiecare Agenţie francizată RE/MAX va pune la dispoziţia Clientului o informare scrisă cu privire la: preţurile practicate în zonă pentru imobile similare celui ofertat conform bazei de date a francizei Remax; inconvenienţe şi deficienţe pe care le-a identificat Agenţia cu privire la imobil şi zonă (vecintăţi) şi care ar putea influenţa preţul de vânzare; nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin Clientului în procesul de încheiere a unei tranzacţii.

Comisionul datorat de Client Agenţiei RE/MAX este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) la care se poate adăuga TVA.

Comisionul prevăzut prin contract este suma maximă ce se plăteşte de către Client cu titlu de remuneraţie: Clientul nu datorează Agenţiei rambursarea cheltuielilor de promovare şi de reprezentare/asistare în niciuna din situaţiile în care plăteşte Agenţiei Comisionul și nici în situaţia ivirii unor cauze de forţă majoră. Tot astfel, Clientul nu datorează Comision si rambursarea cheltuielilor de promovare când Contractul încetează prin ajungere la termen.

In cazurile de răspundere pentru încălcarea Contractului, valoarea despăgubirilor totale datorate de una sau cealaltă dintre părţi nu poate fi mai mare decât valoarea Comisionului care ar fi fost plătit/încasat în situaţia în care s-ar fi încheiat efectiv o înţelegere cu privire la înstrăinarea/dobândirea drepturilor ofertate/cerute (oricare ar fi fost această înţelegere, antecontract, contract de vânzare-cumpărare, cesiune de antecontract, etc.)

Agenţia RE/MAX nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice (analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice.

Agenţia RE/MAX recomandă Clientului ca înainte de semnarea oricărui act cu un Terţ interesat de oferta sa imobiliară să consulte un avocat/notar public/consultant economic/alte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita angajamente defavorabile/păgubitoare. Toate recomandările Agentiei RE/MAX sunt minime, Clientul fiind îndrumat – daca este cazul – să contacteze un inginer de cadastru (agreat de Oficiul de cadastru, lista fiind disponibilă pe adresa de internet www.ancpi.ro ) şi/sau un avocat şi/sau un notar public pentru a obţine recomandări tehnice şi, după caz, juridice profesioniste.

Limitarea răspunderii

În nici o circumstanță RE/MAX România nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă RE/MAX România a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

Notificarea dreptului de autor

RE/MAX®, Above the Crowd ®, Take a Step Above The Crowd ®, Out in Front ®, It’s the Experience ®, The Real Estate Superstars ®, design-ul barei orizontale roşu-pe-alb-pe albastru şi semnul graphic logo al balonului sunt printre mărcile inregistrate ale RE/MAX Internaţional, Inc. Mărcile RE/MAX Internaţional nu pot fi folosite în nici un fel fără aprobarea anterioară, expresă şi scrisă din partea lui RE/MAX Internaţional.

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, MAXIMO FRANCHISE si birourile francizate RE/MAX prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerinţelor legale si in condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, in numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzut in contractul de muncă si in fisa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţămantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată si-a dat consimţămantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autorităţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost incălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
SC MAXIMO FRANCHISE SRL

Sediul: B-dul 21 Decembrie 1989, nr.77, Corp B, et.1, The Office, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Nr.ord.reg.com./an: J12/2386/2006

C.I.F: 18842206

Securitatea datelor cu caracter personal

MAXIMO FRANCHISE certifică faptul că indeplineste cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

MAXIMO FRANCHISE utilizează metode si tehnologii de securitate, impreună cu politici aplicate salariaţilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Pentru mai multe detalii si informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti

Telefon: 0212525599

Web: http://www.dataprotection.ro